ASMR 제철인 방어회 직접 떠서 회덮밥과 매운탕까지 방어회 먹방 RAW YELLOWTAIL SASHIMI đuôi vàng MUKBANG


What is this? This is Yellowtail fish!!!! I asked the staff to pass out this fish. But the nerves on the tail of the fish are still alive. It weighs three kilograms. Wow, isn’t it really big? ? I will cut the fish’s head first. The gills in the fish look really disgusting. Now I’m going to cut off the fish’s belly and gut it. Wash the inside of the fish clean with water. This is the heart of yellowtail fish. First, I’ll split the fish in half. Leave the bone and cut it. Cut the bones of the fish over here, too. Now separate the flesh and scales of the fish. It was difficult. I left a lot of weight on the scales because I was immature. Because there is a bone in the middle of here, cut it. The flesh on the head of the fish gave up. I washed the flesh of the fish clean. Wipe out the remaining blood and water. Cut the flesh into bite-size pieces. The yellowtail sashimi is complete! fish soup seasoning recipe: 2 spoons red pepper powder, 3 spoons red pepper paste, 1/2 spoon of chopped ginger, 1 spoon of chopped garlic, 2 spoon of flavour, 2 spoon of soup soy sauce, 2 spoon of soy sauce, crown daisy and perilla leaf enoki mushrooms, tofu, green onions, red peppers, and hot peppers. anchovy liquid soup lettuce, perilla leaves, radishes, laver red pepper paste with vinegar Sprinkle sesame oil and you’re done! Hello, everyone. I’m SULGI.^&^ Today’s menu is Yellowtail fish sashimi. (I only take enough to eat.) I also prepared super pepper paste, ssamjang, Musun, Rakgyo, Chrysanthemum, Wasabi, sesame leaf, lettuce, red pepper, and garlic. I’ll eat well!! Doesn’t it look delicious and fresh? I’ll take a picture of it and try it. Wow… it’s so chewy. Delicious… I think sashimi tastes sweet. This is impure. It tastes really great! Wasabi I’m gonna dip it in soy sauce this time. ….!! Wow… Rakgyo That’s the best!! I’ll try the ssamjang on top this time. It’s so delicious and fresh. Garlic I’ll wrap it in sesame leaf and try it. I’m so happy. Oh, my God… a beautiful color It’s so fresh!!! This time, two! The fish is like I’m running around in my mouth. Ginger How chewy flesh? This is crazy. I’m into the defense. It’s really delicious. It’s hard to say it’s delicious. Sprite It’s cool! I’m sorry I ate all of it…. I was happy… It’s exciting. This time, I’m going to eat raw fish bibimbap. This is another delicious taste. This is fish soup. In Korea, we always eat this soup after eating raw fish It’s a relaxing taste. It’s spicy and spicy. It’s so delicious. Last! enoki mushroom I’ll have some cider for the finish. I ate too well. Thank you for coming.♡

100 comments on “ASMR 제철인 방어회 직접 떠서 회덮밥과 매운탕까지 방어회 먹방 RAW YELLOWTAIL SASHIMI đuôi vàng MUKBANG”

 1. 설기양SULGI says:

  첫 입 3:35 회덮밥, 매운탕 10:57
  처음 회를 떠본거라 많이 서툴러요ㅠㅠ 날선 댓글은 조금만 참아주셔요..♡

  오늘은 노량진 수산시장에서 방어 3kg 85000원짜리를 퀵으로 받아서 방어회 직접 떠봤어요!

  아저씨한테 기절만 시켜서 보내달라고 했는데 이미 기절했음에도 신경이 살아있어서 꼬리쪽이 움직였어요 덜덜🤭😭

  유튜브로 방어회 뜨는 영상을 엄청 여러번 돌려보고 해본건데 처음이라 그런지 머리 자르는거부터 쉽지가 않더라구요 (상상과 현실…) 다른 것보다 비늘에서 회 뜰때가 제일 어려웠어요…헝…

  제가 뜬 방어는 작은 사이즈라 그런지 다행히 고래회충같은 회충은 없었어요! (제일 걱정했던 부분)
  방어회 뜰려고 회써는 칼도 구입했는데 칼을 따로 갈지가 않아서 그런지 잘들긴해도 회를 제대로 뜰려면 더 날이 서야할거 같았어요!

  제가 좀 서툴다보니 살이 붙은 부분들 버리기 아까워서 매운탕까지 끓여서 먹었네요ㅎㅎ

  @매운탕 양념장 레시피: 고춧가루 2스푼, 고추장 3스푼, 다진마늘 1스푼, 다진생강 반스푼, 국간장 2스푼, 진간장 2스푼, 맛술 2스푼 (이후에는 소금이나 액젓이로 간을 맞춰요!)

  그럼 오늘도 와주셔서 너무 감사드려요♡

  It's my first time filleting the raw fish, so I'm not good at it. Please bear with me the aggressive comments.♡

  Today, I received a 3kg Yellowtail Fish (85000won) at Noryangjin Fish Market. And I filleted it for myself.

  I asked the staff to pass out the fish. It passed out already, but its nerves were still alive, so its tail moved!

  I've seen several YouTube videos, But it was difficult to cut the head off the fish because it was the first time.

  It was most difficult to separate the scales from the flesh of the fish.

  I bought a knife to fillet the fish, but I think it's gonna have to be sharper.

  Since I'm not good at it, I didn't want to throw away the remained flesh, so I cooked the fish stew. Haha.

  @fish stew seasoning recipe: 2 spoons of red pepper powder, 3 spoons of red pepper paste, 1 spoon of chopped garlic, 1/2 spoon of chopped ginger, 2 spoon of soy sauce, 2 spoon of soy sauce, 2 spoon of cooking wine.

  Well, thank you so much for coming today♡

  生の魚を切り身にするのは初めてなので、私はそれが苦手です。 積極的なコメントをお願いします♡

  今日、ノリャンジン水産市場で3kgのブリ(85000ウォン)を受け取りました。 そして、私は自分でそれを切り身にしました。

  私はスタッフに魚を配るように頼みました。 すでに死んでいたが、その神経はまだ生きていたので、尾が動いた!

  私はいくつかのYouTubeビデオを見てきましたが、初めてだったので魚の頭を切り落とすことは困難でした。

  魚の肉から鱗を分離することは最も困難でした。

  魚を切り取るためにナイフを買いましたが、もっと鋭くする必要があると思います。

  私はそれが苦手なので、残った肉を捨てたくなかったので、魚のシチューを調理しました。 ハハ。

  @魚のシチュー調味料のレシピ:2スプーンの赤唐辛子パウダー、3スプーンの赤唐辛子ペースト、1スプーンの刻んだニンニク、1スプーンの刻んだ生inger、2スプーンの醤油、2スプーンの醤油、2スプーンの調理 ワイン。

  さて、今日は本当にありがとうございました♡

  Đây là lần đầu tiên tôi phi lê cá sống, vì vậy tôi không giỏi về nó. Hãy đồng ý với tôi những bình luận tích cực.

  Hôm nay, tôi đã nhận được một con cá đuôi vàng nặng 3kg (85000won) tại chợ cá Noryangjin. Và tôi đã phi lê nó cho chính mình.

  Tôi yêu cầu nhân viên cho cá ra ngoài. Nó đã bất tỉnh, nhưng dây thần kinh của nó vẫn còn sống, nên cái đuôi của nó di chuyển!

  Tôi đã xem một số video trên YouTube, nhưng thật khó để cắt đầu cá vì đây là lần đầu tiên.

  Rất khó để tách vảy ra khỏi thịt cá.

  Tôi đã mua một con dao để phi lê cá, nhưng tôi nghĩ nó sẽ phải sắc hơn.

  Vì tôi không giỏi về nó, tôi không muốn vứt bỏ phần thịt còn lại, vì vậy tôi đã nấu món cá hầm. Haha.

  @ công thức nêm hầm cá: 2 thìa bột ớt đỏ, 3 thìa bột ớt đỏ, 1 thìa tỏi băm nhỏ, 1/2 thìa gừng băm nhỏ, 2 thìa nước tương, 2 thìa nước tương, 2 thìa nấu ăn rượu nho.

  Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến hôm nay

  นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำปลาดิบฉันจึงไม่เก่ง โปรดแสดงความคิดเห็นที่ก้าวร้าวกับฉัน♡

  วันนี้ฉันได้รับปลาหางเหลือง 3 กก. (85,000 วอน) ที่ตลาดปลา Noryangjin และฉันก็เติมมันด้วยตัวเอง

  ฉันขอให้พนักงานส่งปลาออกไป มันผ่านไปแล้ว แต่เส้นประสาทของมันยังมีชีวิตอยู่หางของมันก็ขยับ!

  ฉันเคยดูวิดีโอ YouTube หลายเรื่องแล้ว แต่มันยากที่จะตัดหัวปลาเพราะมันเป็นครั้งแรก

  เป็นการยากที่สุดที่จะแยกเกล็ดออกจากเนื้อปลา

  ฉันซื้อมีดเพื่อเนื้อปลา แต่ฉันคิดว่ามันจะต้องคมชัดขึ้น

  เนื่องจากฉันไม่เก่งฉันไม่ต้องการทิ้งเนื้อที่เหลืออยู่ดังนั้นฉันจึงปรุงสตูว์ปลา ฮ่าฮ่า

  สูตรเครื่องปรุงรสสตูว์ปลา: ผงพริกไทยแดง 2 ช้อน, พริกแดง 3 ช้อน, กระเทียมสับ 1 ช้อนขิงสับ 1/2 ช้อน, ซีอิ๊ว 2 ช้อน, ซีอิ๊ว 2 ช้อน, ปรุงอาหาร 2 ช้อน ไวน์.

  ขอบคุณมากสำหรับการมาวันนี้♡

  Ini pertama kalinya saya mengisi ikan mentah, jadi saya tidak pandai melakukannya. Tolong sampaikan komentar agresif saya. ♡

  Hari ini, saya menerima Ikan Ekor Kuning 3 kg (85000won) di Pasar Ikan Noryangjin. Dan saya mengisinya sendiri.

  Saya meminta staf untuk membagikan ikan. Sudah pingsan, tapi sarafnya masih hidup, jadi ekornya bergerak!

  Saya telah melihat beberapa video YouTube, tetapi sulit untuk memotong kepala ikan karena itu adalah pertama kalinya.

  Paling sulit untuk memisahkan timbangan dari daging ikan.

  Saya membeli pisau untuk mengisi ikan, tetapi saya pikir itu harus lebih tajam.

  Karena saya tidak pandai, saya tidak ingin membuang daging yang tersisa, jadi saya memasak sup ikan. Ha ha.

  Resep bumbu rebus @fish: 2 sendok bubuk lada merah, 3 sendok pasta lada merah, 1 sendok bawang putih cincang, 1/2 sendok jahe cincang, 2 sendok kecap asin, 2 sendok kecap asin, 2 sendok kecap asin, 2 sendok masak anggur.

  Baiklah, terima kasih banyak untuk datang hari ini ♡

 2. 배고팡 says:

  언니,,,요즘 맛있는 것도 많이 먹고 잘 풀리는 거 같아서 너무너무 기뻐요 진짜ㅠㅠㅠㅠ 드디어 언니의 진가를 사람들이 알아주는 듯 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ앞으로 쭉쭉 꽃길만 걸어융❣

 3. 먹는tv says:

  와 정말 숨 멈추고 봤어요 진짜 진짜 대단하세요

 4. Hina hina says:

  かわいい!!!!🥺❤

 5. [IH]복숭아 says:

  얘는 못하는게 뭐야?

 6. Truong Vo says:

  Chị này giỏi ghê

 7. 윤지혜 says:

  처음이신데 이정도면 잘하시는거아녜욥..?

 8. 배고파 says:

  오왕 진짜 맛있게 드시네요 침 꼴깍 펀집도 엄청 잘허시구.. ㅠㅠ 너무 다 좋운데엽

 9. 르네 says:

  못하는게 없으셔요~ 회,매운탕까지..! 대단하십니다♡ 요리하시는거보면 따라해보고 싶은 욕구가 듭니다~ ㅎㅎ

 10. 하댕 says:

  회 처음뜨는거 맞아요?? 넘 잘해유

 11. YJ Lee says:

  요리사임이 분명해..

 12. 헤비스커스[Heb] says:

  오늘은 진짜 댓글을 안달고 그냥 갈 수 가 없네요.
  대박👍설기님 이때까지 영상 중에서 제일 고생하신 것 같아요.얼굴 반쪽 되셨어요~그러면서 저는 입맛 다시고 있네요ㅎㅎ

 13. 요리사맨 says:

  오랜만에왔는데 참존버까비…
  방어닷! 손질오지네요 요즘떡상각타이밍
  화이팅…ㅎ

 14. 餃子には酢胡椒 says:

  やっぱり魚を捌くのは日本が世界一やな。

 15. トンプソン佐藤 says:

  魚捌ける女性素敵です

 16. 23899 tmthe says:

  ブリ好き🥰

 17. Johan Terimakasih says:

  Yellow tail shashimi not recomended

 18. lee yooni says:

  아니 갓설기님 당신은 못하는게 뭔가요? 요리는 레시피보고 한다치지만 이젠 생선분리까지… 진짜 오늘은 어떤 요리를 만들지 기대하면서 늘 봅니당
  그렇다고 요리해야한다는 부담은 갖지마세요 ! 배달음식도 맛있는거 맛있게 드셔주셔도 넘나좋은것🤣
  오늘도 눈으로 잘먹고가용😍

 19. •쭈꾸미지혜• says:

  아니..어뜨케 그 쫄깃하고 신선함이 소리로 전해지는거죠….?ㅜㅜ 다이어트 중인데 먹구싶잖아요 ㅜㅜ 매운탕…크…생각나서 더 배고파요 ㅠㅠ

 20. 黒雪 says:

  捌き方がもったいないなぁ、、、って感じだけど、その包丁で頑張って捌いてて偉いなとも感じました!

 21. mick mick says:

  It still moving?? How???

 22. parkham박컴n쳐먹라이프 says:

  00:32 한상 제대로네요 ㅋ 매운탕 양념까지 직접 ~ 방어 철인데 맛 좋겠어요 !!ㅋ 그나저나 손질 실력이 고오오오오수!

 23. Phone Club says:

  Not'Die.

 24. てんところてん says:

  魚捌ける女の人かっこいい🤩🤩

 25. M A says:

  うわぁ…すごくかゆい

  (笑)(笑)笑ってしまった(笑)

 26. 0000스파클 says:

  직접 손질해서 먹는 유튜버는 처음봅니다….. 따로 배우시고 영상 찍으신건가요??

 27. 으녕쓰 says:

  요리실력에 또 반했습니다 요즘은 언니 영상 보는 낙으로 살아요 헬스 끝나고 힘들 때 영상 보면서 잠ㄹ들어요 힘이 되줘서 너무 고맙습니다 영상 보다보니 회가 먹고 싶네요 ㅎㅎ

 28. Thảo rau Vlogs says:

  Wow hấp dẫn quá chị ơi!🤝👍🏻❤️

 29. 썬칩 says:

  헉 대박 직접 썬 회를 먹는것도 색다를것 같아요! 방어엄청 먹고 싶어지는 영상이네요 ㅠㅠㅠ허엉

 30. Aku New says:

  Makan kyak orang gk ad gigi

 31. 《em gái vy ngoan 》 says:

  Yummy fish🤑🤑🤑🤑

 32. 小林るな says:

  かゆいw

 33. LEO R.M.S says:

  Hope you enjoyed your meal you cut very well this fish haha 😄

 34. しろくま says:

  自分で捌けるの凄いなあ。。
  プリプリで分厚くて美味しそう😋😋❤️

 35. Priyanka Garika says:

  Satisfying😊❤

 36. ภัครมัย ปันดิบุ่ง says:

  หิว🤤

 37. 에생 says:

  온니 니트어디꺼에요ㅠㅠ?이빠영 ㅠㅠㅠㅠ알려주세여 소리도최고 ㅎ

 38. 음미하는시아 Sia Enjoy Eating says:

  설기님 솔직히 말하세요…

  사실 본직업이 쉐프시죠?
  😄요리 솜씨가 수준급이시고 넘 멋지셔요!

 39. 김선주 says:

  와 이러케 생선 통으로 분해하면 한동안 집에 생선 냄새 오지겟다

 40. 조재형 says:

  직접회까지….볼수록 매력있네요

 41. อร บังอร says:

  ชอบๆๆ

 42. 조재형 says:

  방어를 잘하는 사람만 방어를 먹을수 있는건가요?

 43. 몽칫힛힛 says:

  전 16kg인가 그거 아버지가 떠 주셨는데 아버지가 다음날 몸살 3일 정도 오셔서 전 다시 방어 못 먹겠는데 ㅠㅜㅠㅜ 설기양님은 몸살 안나시면 좋겠네요 오늘도 잘보고 갑니다 !!

 44. Rooster Flames says:

  O.M.G. fresh fish yummy

 45. Daniee Edits says:

  sulgiiiii u r so cute😘😘

 46. meme troll says:

  Gordon Ramsay : IT'S FKN RAW!!!

 47. Daniee Edits says:

  can't wait to ur next vid.😘😘

 48. wldnjs_00 says:

  이언니….못하는게 뭐야ㅠㅠㅠㅠ🙈💜

 49. anime sailend says:

  Vietnames

 50. 아연주 says:

  팬케이크 먹방도 해주세욤..♡

 51. じゅーすりんご says:

  チャンネル登録しました!❤

 52. じゅーすりんご says:

  チャンネル登録しました!❤

 53. 반홍시 TV says:

  와 생선 손질까지 대박… 👍🏻

 54. 반홍시 TV says:

  와 두툼 네모낳게 썰어서 사각쫄깃거리는 식감 왜 제입에 느껴지죠…? 하아ㅏ아아아… 소리대박…비쥬얼대박…..침고여

 55. 시소소 says:

  언니 회 손질도 할 줄 알고… 시집가야겠다 ㅠㅠ

 56. 반홍시 TV says:

  11:00 회덮밥, 매운탕

 57. Cẩm Chuyên Phạm Thị says:

  She's so good at cooking! OMG. I love her!!!❤❤❤

 58. 유말랭 says:

  3:18 초생걍 구ㅏ여워 !

 59. やまちゃん says:

  皮引きやば😂めっちゃ身もってかれてるじゃん😂もったいない…

 60. ᄏ ᄏ says:

  아마시게따ㅠㅠㅠㅠ

 61. Patricia Vega says:

  Pregunta sería, no hace mal el pescado así crudo?

 62. Ailey says:

  Mouth watering

 63. 정은디니 says:

  3차를해버리네ㅋㅋ

 64. 졸리지만안잘꺼임 says:

  아 혐

 65. チロリンチョコ says:

  2人が口の中を走り回りましたか?👍

 66. Feliz Dizon says:

  Watch it with playback speed either faster or slower, you won’t regret it 😅

 67. 冠麟 says:

  通常看人家處理這種魚的時候
  有很多得寄生蟲欸

 68. 상추 says:

  매운탕 재료 풍부하게 하시는거 잘 봤습니다 그래도 일반인 치고 잘하시네요

 69. 다은 says:

  솔직히 말해요…설기님 못만드는 음식 없으시죠??

 70. 육만춘 says:

  방어회는 김이나 해조류랑 싸먹으면맛있어요 ㅎㅎㅎ

 71. 육만춘 says:

  8:33 원래 숱..?이라고하는건가욬ㅋㅋ 표현이너무 귀욥 ㅠㅠ

 72. mommy syl says:

  Wow Good.

 73. ha ha says:

  この日本語字幕が面白くてそこが楽しみでもある😂❤️美味しそう😋

 74. 푸드스타일리스트지망생 says:

  이번엔 횟집인가

 75. Sy P says:

  대박!♡♡요리 전공으로 배우신 분인줄 알았어요! 멋지네요

 76. Falisha Ramiz Brown says:

  First of all, another good video!!! ♥️♥️♥️♥️♥️ The face that you just gutted and cut this fish, you’re my hero!!! ♥️♥️♥️♥️♥️

 77. LEEDS ASMR says:

  와 회뜨는건 배우신거에요????

 78. 웡경투어 says:

  멋진여성 신여성

 79. me mo says:

  احا انتي رميتي اكتر من نصها ⁦☹️⁩

 80. Tasboyama videoları says:

  Kız bir baligi tek başına çig çig yedi ya 😱 biz bir tava hamsizi kaç kişi yiyoruz 😅😁

 81. Anáis Lima says:

  Eres una salvaje que asco das

 82. Kati Grigoreva says:

  185 тыщ просмотров, значит не я одна больная)))), которая смотрит как люди жрут)

 83. 사랑의마리아 says:

  헐..젊은처자가 회까지떠부려 와우

 84. Jane & Manha's Vlogs says:

  I love to watch all your videos but its my first time to write a comment down below, I really appreciate the way you clean the fish…. Love the way you ate too.

 85. Ella says:

  What was the white things under the sashimi? Radish?

 86. 陈娜恩 says:

  But after eating garlic you have to brush your teeth again!

 87. 白梅-しらうめ says:

  日本語字幕ありがとうございます💕
  可愛いくて、いつも微笑ましく見させていただいてます(*^^*)💕

 88. doray gasingan says:

  why do you only have a hundred subs? it should be millions!

 89. Hanbae says:

  kasian ikannya di potong:( :"v

 90. Linh Nguyễn Chí says:

  Hay lắm 😀😀😀😋😋😋❤️❤️❤️❤️

 91. Perla The Pearl says:

  Hey Sulgi!!!!! I really love your videos so so much❣️❣️❣️❣️❣️❣️ but if you may put a warning ⚠️ for when you cut a fish or anything any viewers done wanna see just to give a heads up!!☺️ BUT I REALLY LOVE YOUR VIDEOS❣️❣️💕

 92. 조선미 says:

  처음엔 생선 손질 하실 때 무서웠는데..😅
  그래도 손질 하시느라 고생 하셨어요!😄
  방어회 빛깔, 식감 너무 부러워용 ㅎㅎㅎ
  한번도 안먹어봤는데 저두 먹고 싶네요😋

 93. 주희 says:

  언니 진짜 못하는게 뭐에요… 대단해요ㅜㅜ
  잘보고있어용👍

 94. 서기쁨 says:

  왜이리..이쁜척하고 먹는느낌이죠…맛있게 복스럽게 드시면 더 좋을거같아요

 95. Karen says:

  I thought you were suppose to cure it so it less of chance to get parasites

 96. Chester Bennington says:

  Gordon Ramsay has left the chat

 97. Ek Annabenjamin says:

  my mouth is watering

 98. 강경화 says:

  뇸 ㅋㅋㅋㅋㅋ끼훈이 구독자신가

 99. 돌격꽃게장 says:

  대박입니다 집에서 직접 회를떠서 드신다니~~~바로 구독 눌렀어요^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *